پایه صلیبی پرچم تشریفات

95,000 تومان

جهت گسترده تر ایستادن پرچم های جنس ساتن یا جیر که به دور میله نپیچد و نمای بهتری داشته باشد