Showing 1–12 of 36 results

سربرگ وکالت مدل L52

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L50

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L49

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L48

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L47

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L46

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L44

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L1

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L43

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L41

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L38

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکلای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت مدل L26

350,000 تومان1,600,000 تومان
 • سربرگ اختصاصی با چاپ رنگی درجه یک، تاثیر زیادی در برندسازی مکاتبات شما خواهد داشت
 • وکالای مشهور هر شهر از کارت ویزیت و سربرگ‌های حرفه‌ای استفاده میکنند
 • تصویر دوم مربوط به مجموعه این محصول با کارت ویزیت مناسب آن است که میتوانید از دسته بندی کارت ویزیت مدل آن را ثبت سفارش نمایید.
 • حق انتخاب سایز و تعداد از 200 تا 1000 عدد به اختیار شماست
 • قابلیت سفارش تعداد پایین 200عدد برای کارآموزان کاربردی ست
 • با ثبت اطلاعات اختصاصی خود در کادر مشخص شده پایین بدون تغییر طرح، هزینه طراحی اخذ نخواهد شد.
 • مدت زمان آماده سازی 3روزکاری خواهد بود

سربرگ وکالت چیست؟

سربرگ وکالت ابزاری فراتر از یک کاغذ ساده است. هویت بصری وکیل را به نمایش می‌گذارد و در معرفی و برندسازی او نقشی اساسی ایفا می‌کند. سربرگ وکیل که با دقت و ظرافت طراحی شده باشد، نشان‌دهنده‌ی نظم، جدیت و حرفه‌ای بودن او است و به جلب اعتماد مراجعان کمک می‌کند.

عناصر کلیدی سربرگ وکالت لاکچری

 • نام و نام خانوادگی وکیل: به طور واضح و برجسته درج شود.
 • نام دفتر وکالت: در صورت وجود، با وضوح ذکر شود.
 • اطلاعات تماس: شامل آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و وب‌سایت (در صورت وجود).
 • لوگو یا نماد: در صورت تمایل، برای ایجاد تمایز و هویت بصری.
 • رنگ‌بندی: متناسب با نوع و تخصص وکیل انتخاب شود.
 • چیدمان و فونت: طراحی و خوانایی محتوا را به طور متعادل در نظر بگیرد.

نکات مهم در طراحی سربرگ وکیل

 • حفظ سادگی و وضوح: از شلوغی و پیچیدگی در طراحی پرهیز شود.
 • استفاده از رنگ‌های مناسب: رنگ‌های مرتبط با حرفه وکالت مانند آبی، خاکستری و مشکی انتخاب شوند.
 • خوانایی و وضوح محتوا: فونت مناسب و سایز خوانا برای متن استفاده شود.
 • کیفیت چاپ: چاپ با کیفیت بالا بر روی کاغذ مناسب، نشان‌دهنده‌ی حرفه‌ای بودن وکیل است.

کاربردهای سربرگ وکیل

 • عقد قراردادهای کاری: به منظور رسمیت بخشیدن به قراردادها و ایجاد حس اعتماد در مراجعان.
 • ارسال نامه‌های اداری و رسمی: برای حفظ نظم و انسجام در مکاتبات.
 • معرفی و برندسازی: ابزاری برای معرفی وکیل و تخصص او به مخاطبان.
 • جذب مشتریان: ایجاد ظاهری حرفه‌ای و جلب اعتماد مراجعان بالقوه.

نمونه سربرگ وکالت

در طراحی سربرگ وکالت لاکچری، عوامل مختلفی نقش مهمی در جلب توجه، ایجاد اعتبار، و ارسال پیام حرفه‌ای دارند. رنگ‌بندی، کادربندی، فونت‌ها، و سایر جزئیات طراحی، همگی باید به طور هماهنگ با یکدیگر باشند تا یک سربرگ وکالت جذاب و اصیل به نمایش درآید.

 1. استفاده از رنگ‌های مناسب: در انتخاب رنگ‌ها برای سربرگ وکالت، باید به دقت توجه شود. رنگ‌هایی همچون آبی و سرمه‌ای، سبز، قهوه‌ای، مشکی و طلایی، اغلب به عنوان نمادهای اعتبار و جدیت در زمینه وکالت شناخته می‌شوند. انتخاب رنگ‌هایی که با محتوا و نوع فعالیت وکیل همخوانی دارند، اهمیت دارد.
 2. ترکیب حداقلی رنگ‌ها: برای ایجاد زیبایی در سربرگ وکالت، استفاده از حداکثر سه رنگ به عنوان ترکیب اصلی معمولا کافیست. این ترکیب باید منطبق با مضمون کلی سربرگ باشد و از نظر ظاهری جذاب و هماهنگ به نظر بیاید.
 3. رعایت مارکتینگ و برندینگ: سربرگ وکالت نه تنها ابزار معرفی وکیل به دیگران است بلکه نمایانگر برند و هویت حقوقی او نیز می‌باشد. استفاده از رنگ‌ها و فونت‌ها با توجه به استراتژی برندینگ و مارکتینگ حقوقی، به ایجاد اعتبار و تشخیص آسان هویت وکیل کمک می‌کند.
 4. فونت‌های مناسب: انتخاب فونت‌های رسمی و حرفه‌ای برای نام و اطلاعات وکیل در سربرگ، اهمیت دارد. فونت‌هایی همچون کلاسیک و نستعلیق، اعتبار و جدیت را به سربرگ وکالت می‌بخشند و با شخصیت وکیل همخوانی دارند.

در کل، در طراحی سربرگ وکیل، جزئیات بسیاری وجود دارد که تاثیر مستقیمی بر جذابیت و اعتبار سربرگ دارند. از جمله این جزئیات می‌توان به ترتیب متن، فضای خالی، و اندازه فونت‌ها اشاره کرد که همگی باید با هم هماهنگ باشند و به طراحی کلی سربرگ کمک کنند تا یک نمونه حرفه‌ای و قابل توجه از سربرگ وکالت به نمایش درآید.

سربرگ وکالت لاکچری

سربرگ‌ وکالت لاکچری به طور معمول در دو اندازه اصلی، یعنی A4 و A5، طراحی و چاپ می‌شوند. انتخاب سایز مناسب برای سربرگ وکالت امری حیاتی است و A4 به عنوان اندازه اصلی برای سربرگ وکالت بسیار پراستفاده است. این امر دارای دلایل زیر است:

 1. سازگاری با اسناد اداری: A4 به عنوان اندازه استاندارد برای اسناد اداری در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود. وکلا، علاوه بر استفاده از سربرگ برای معرفی خود، باید این اسناد را نیز تنظیم و ارسال کنند. برای اطمینان از تناسب و تطابق آسان اسناد خود با اسناد اداری، انتخاب سایز A4 مناسب است.
 2. استفاده کاربردی: سایز A4 به وکلا اجازه می‌دهد تا در تنظیم نامه‌ها، قراردادهای حقوقی، و اسناد مشابه از تعداد کمتری از سربرگ استفاده کنند. این امر به صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و همچنین زمان و انرژی وکیلان کمک می‌کند.
 3. حرفه‌ای‌ترین اندازه: A4 به دلیل استاندارد بودن و استفاده گسترده از آن، به سربرگ وکالت حرفه‌ای‌ترین نمایش را می‌دهد. این اندازه به وکلا اعتبار و جدیت در حرفه را نشان می‌دهد.

بنابراین، انتخاب سایز A4 به عنوان اندازه اصلی برای سربرگ وکالت توصیه می‌شود تا وکلا بتوانند از تمام مزایای آن در تنظیم اسناد حقوقی و اداری خود بهره‌برند و به شکلی حرفه‌ای و متناسب با استانداردهای اداری عمل کنند.

خرید سربرگ وکالت

شما میتوانید انواع نمونه سربرگ وکالت جدید را در فروشگاه وکیل استور مشاهده کنید و سربرگ وکیل دلخواه خود را به صورت اینترنتی و تنها با چند کلیک در فرایند کاملا آنلاین تهیه کنید.