Showing 1–12 of 36 results

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH52 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH50 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

1,450,000 تومان1,850,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH49 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH48 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH47 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH45 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,450,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH46 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH44 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,350,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH6 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,450,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH4 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

850,000 تومان1,450,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 9*6 با حاشیه دورگرد
 • امکان انتخاب تیراژ 500 و 1000 از میان باکسهای زیر
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH35 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

600,000 تومان1,050,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 4.5*8.5 با حاشیه دورگرد و ساده
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید

کارت ویزیت وکالت افقی مدل BH34 (اخذ تایید طرح‌ قبل‌چاپ)

600,000 تومان1,050,000 تومان
 • کارت ویزیتهای مستطیلی پرطرفدارترین مدل هستند
 • جنس لمینت در مقایسه با سلفون ضخامت و استقامت بالایی دارد
 • سایز 4.5*8.5 با حاشیه دورگرد و ساده
 • جهت آشنایی با ویژگی جنس های مختلف مقاله مشخص شده را دنبال کنید